FORRETNINGSORDEN FOR BOLIGFORENINGEN AAB AFD. 19

Forretningsorden

§ 1
Valg af dirigent foretages ved håndsoprækning.
 
Er der foreslået tre eller flere kandidater, bør skriftlig afstemning finde sted.
 
Dirigenten får udleveret følgende materiale:
·         Mødets forretningsorden
·         Vedtægter
·         Mødets dagsorden
·         Indkomne forslag
·         1 stemmeseddel (mrk. Annulleret)
 
§2
Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling og oplæser mødets dagsorden, som efter forsamlingens godkendelse sættes under debat i den vedtagne rækkefølge.
 
Dirigenten oplyser at afdelingsmødet bliver afholdt i et røgfrit lokale.
 
Dirigenten oplyser at referatformen, er båndoptager/lydoptager.
 
§3
Dirigenten udpeger eller forsamlingen vælger 2 mødedeltager til i forening med dirigenten at foretage optælling af de afgivne stemmer.
 
Stemmer, der afgives ved håndsoprækning, optælles af dirigenten og udvalget i forening.
 
Stemmer, der afgives skriftligt, optælles af udvalget, og resultatet af afstemningen bekendtgøres af dirigenten.
 
§4
Ønsker en mødedeltager ordet opgiver han/hun sit navn og løbenummer eller adresse til dirigenten, der søger for, at talerne får ordet i den rækkefølge, de er indtegnede.
 
Uden forudgående indtegning kan ordet gives til afdelingsformanden.
 
Hvis dirigenten ønsker ordet til debatten, kan han/hun efter forudgående indtegning få dette, imod at afgive dirigenthvervet til afdelingsformanden så længe.
 
§5
Talere bør altid henvende sig til forsamlingen og ikke til de enkelte mødedeltagere. Taleren må erindre sig, at forhandlingerne drejer sig om sagen og ikke om personerne.
 
Bruger en taler utilbørlig udtryk, kan dirigenten gøre opmærksom på, at dette ikke kan tolereres.
 
Nægter en taler at rette sig efter dirigentens henstilling, kan han/hun fratages ordet.
 
§6
En taler kan midlertidigt afbrydes af en ordensmeddelelse fra dirigenten, et forslags tilbagekaldelse eller forslag fra såvel mødedeltagerne som dirigenten om indskrænkning af taletiden.
 
Det er dirigentens pligt, før en taler får ordet, at meddele forsamlingen talerens navn, løbenummer eller adresse højt og tydeligt.
 
Al henvendelse til forsamlingen skal ske fra en af dirigenten anvist plads.
 
§7
Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt, der er under behandling.
 
Dirigenten er i sådanne tilfælde suveræn.
 
Forkastes afdelingsbestyrelsens beretning, må afdelingsbestyrelsen træde tilbage. Mødet afbrydes og nyt møde indkaldes ved forretningsudvalgets foranstaltning senest én måned efter.
 
§8
Ændringsforslag indgives skriftligt til dirigenten og sættes under afstemning, før det oprindelige forslag. Er der indkommet flere ændringsforslag til det samme enkeltforslag, skal det ændringsforslag, der efter dirigentens skøn er det mest vidtgående, sættes under afstemning først.
 
Hvis der indkommer flere ændringsforslag til en samlet pakke, f.eks. en husorden, foretages afstemning over disse i den rækkefølge, hvori de er indgivet til dirigenten.
 
Hvis ændringsforslaget forkastes stemmes der om hovedforslaget. Såfremt ændringsforslaget vedtages, bortfalder hovedforslaget.
 
Underændringsforslag, det vil sige forslag til ændringer i et allerede stillet ændringsforslag, sættes under afstemning, før der stemmes om selve ændringsforslaget.
 
§9
Hvis en mødedeltager beder om ordet til et nærmere angivet punkt i forretningsorden, skal dirigenten efterkomme dennes anmodning, således at mødedeltageren får ret til at tale før andre indtegnede talere og umiddelbart efter den, der i øjeblikket har ordet.
 
Hvis en mødedeltager, der har bedt om ordet til forretningsorden, misbruger denne fortrinsret, skal dirigenten gribe ind og fratage denne ordet.
 
§10
Alle afstemninger og valg foregår på den i vedtægterne foreskrevne måde.
 
Afstemninger og valg foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten, afdelingsbestyrelsen eller mindst 25 % af de stemmeberettigede mødedeltagere kræver skriftlig afstemning.
 
§11
Forslag om afstemning af debatten skal straks sættes under afstemning. Vedtages forslaget om afslutning, gælder dette først, når samtlige indtegnede talere har haft ordet.
 
Forslagsstilleren eller sagens ordfører samt afdelingsformanden får om ønsket ordet som sidste taler.
 
Efter at afslutningen er vedtaget, kan der ikke stilles mod- eller ændringsforslag.

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S